Απόφαση Ίδρυσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας με ομόφωνη απόφαση του στις 3/11/2016 ενέκρινε την θέσπιση Επιτροπής Ειδικότητας της ΕΓΕ με τίτλο «Επιτροπή Τηλεπισκόπησης και Διαστημικών Εφαρμογών – ΕΤΔΕ».

Οι δράσεις της Επιτροπής εστιάζουν στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα με χρήση των Διαστημικών Τεχνολογιών στον ευρύτερο χώρο της Τηλεπισκόπησης – Παρακολούθησης – Εξερεύνησης της Γης και των χερσαίων πλανητών (Πλανητική Γεωλογία) όπως η Γεωφυσική Παρατήρηση Γεωδυναμικών Φαινομένων, η Τεχνική Γεωλογία, Υδρογεωλογία, Οικονομική Γεωλογία, Γεωφυσική-Σεισμολογία, Τεκτονική, Γεωλογική Χαρτογράφηση, Ορυκτολογία – Πετρολογία, Περιβαλλοντική Γεωλογία, Θαλάσσια Γεωλογία, Γεωμορφολογία – Φυσική Γεωγραφία, Γεωχημεία, Γεωλογία Πετρελαίων καθώς και η πρόληψη, αντιμετώπιση και διαχείριση Φυσικών Καταστροφών.

Η ΕΤΔΕ έχει ως αντικείμενο:
(α) την προαγωγή της έρευνας και την ανταλλαγή ερευνητικών αποτελεσμάτων στο αντικείμενο της Τηλεπισκόπησης και των Διαστημικών Εφαρμογών,
(β) την περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών συνεργασίας και συμμετοχής των μελών της ΕΓΕ που δραστηριοποιούνται ή θέλουν να δραστηριοποιηθούν στο συγκεκριμένο χώρο με αντίστοιχες Ευρωπαϊκές και διεθνείς ερευνητικές ομάδες και οργανισμούς (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος-ESA, Copernicus, διεθνείς οργανισμούς Διαστήματος, ξένα Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα κλπ),
(γ) τη συμμετοχή της ως μέλος αντίστοιχων, ευρύτερων ευρωπαϊκών και διεθνών πρωτοβουλιών και ομάδων,
(δ) την προώθηση της εκπαίδευσης νέων επιστημόνων που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα των γεω-επιστημονικών εφαρμογών της Τηλεπισκόπησης και Διαστημικών Τεχνολογιών και
(ε) τη διοργάνωση και ενίσχυση εκδηλώσεων διάχυσης και ενημέρωσης για την προώθηση των ερευνητικών δράσεων και αποτελεσμάτων των Ελλήνων επιστημόνων στον τομέα αυτό